Algemene voorwaarden

1. Definities a. Verhuurder: KlusjesBak aanhangerverhuur. b. Huurder: de natuurlijke of rechtspersoon die een huurovereenkomst aangaande een aanhanger met verhuurder sluit. c. Aanhanger: de aanhanger welke het onderwerp is van de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder. d. Bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig waarmee de door huurder van verhuurder gehuurde aanhanger vervoerd wordt. 2. Toepasselijkheid a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van verhuurder, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. b. Verhuurder wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene en/of bijzondere voorwaarden van de huurder uitdrukkelijk van de hand. c. Door het maken van een reservering en/of aangaan van een overeenkomst, aanvaardt huurder de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht onderdeel uit te maken van de overeenkomst. d. Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. 3. Huurperiode en annulering a. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, wordt een aanhanger verhuurd voor een periode die staat vermeld op het contract. b. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het niet mogelijk een reeds gereserveerde aanhanger te annuleren. Indien een gereserveerde aanhanger niet wordt afgehaald, blijft de huurder gehouden de huurprijs te voldoen. 4. Borgsom en huurprijs a. Bij het huren van een aanhanger dient huurder een waarborgsom van € 150,00 contant te voldoen. Deze waarborgsom dient ter garantie van al hetgeen verhuurder uit hoofde van deze overeenkomst van huurder, al dan niet opeisbaar, te vorderen heeft. b. De huurprijs van de aanhanger is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt bepaald volgens de bij het sluiten van de overeenkomst bij verhuurder gangbare tarieven. c. Indien huurder de overeengekomen huurperiode overschrijdt zonder voorafgaande instemming van verhuurder, is huurder aan verhuurder voor iedere dag of gedeelte daarvan dat huurder de aanhanger aanvullend in gebruik houdt, een vergoeding verschuldigd gelijk aan het op de betreffende aanhanger toepasselijke tarief, te vermeerderen met 20%, één en ander onverminderd de vergoeding van huurder aan verhuurder van de reële (bedrijfs)schade. 5. Staat en gebruik aanhanger a. Indien huurder in strijd met de bepalingen van dit artikel handelt, is huurder aansprakelijk conform artikel 5 sub i van deze voorwaarden. b. Huurder wordt geacht de aanhanger in goede, onbeschadigde en schone staat te hebben ontvangen. Indien de aanhanger niet in goede, onbeschadigde en schone staat verkeert, is huurder gehouden hiervan bij het ontvangst nemen van de aanhanger direct melding te maken bij verhuurder. c. Huurder zal de aanhanger conform zijn bestemming op zorgvuldige wijze gebruiken zoals dat van huurder verwacht mag worden. Huurder wordt geacht, na afloop van de huurperiode, de aanhanger in oorspronkelijke staat terug te brengen. d. Huurder is gehouden eventuele lading welke met de aanhanger vervoerd wordt voldoende te borgen. Huurder dient de lading voldoende over de aanhanger te verdelen. Aanbevolen wordt 60% van het gewicht voorin te plaatsen. e. Het is niet toegestaan met de aanhanger de wettelijke maximumsnelheid te overschrijden. f. Huurder is gehouden de banden van de aanhanger, mede gezien de eventuele lading van de aanhanger, voldoende op spanning te houden cq te brengen. g. Elke aanhanger heeft een maximale belastbaarheid welke bij huurder bekend is of aan huurder bekend is gemaakt. Het is verboden de maximale belastbaarheid van de aanhanger te overschrijden. h. Huurder dient bij het aangaan van de huurovereenkomst een geldig legitimatiebewijs te tonen. Verhuurder is gerechtigd hiervan een fotokopie te maken. i. De bestuurder(s) dient/dienen bij het aangaan van de huurovereenkomst een geldig rijbewijs te tonen. Verhuurder is gerechtigd hiervan een fotokopie te maken. j. De aanhanger mag alleen gebruikt worden door bestuurders die daarvoor de benodigde papieren hebben en daartoe daadwerkelijk in staat zijn, mits zij de leeftijd van 19 jaar bereikt hebben. k. Het is huurder verboden de aanhanger te doen laten gebruiken door derden, tenzij dit gebruik plaatsvindt onder direct toezicht en verantwoordelijkheid van de huurder en sub i van dit artikel in acht is genomen. l. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, is het de huurder niet toegestaan de aanhanger te (laten) vervoeren buiten Nederland of door te verhuren aan derden. m. Het is huurder verboden de aanhanger onafgesloten te laten staan. Indien huurder de aanhanger onbeheerd achterlaat, dient hij gebruik te maken van een anti-diefstalslot welke bij verhuurder kosteloos verkrijgbaar is. n. Indien huurder de macht over de aanhanger verliest, is hij gehouden de verhuurder daarvan terstond van op de hoogte te stellen. o. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient huurder de aanhanger vóór afloop van de overeengekomen huurtermijn terug te brengen op de locatie waar de aanhanger is opgehaald, bij gebreke waarvan artikel 4 sub c van deze voorwaarden in werking treedt. p. Indien huurder de aanhanger niet schoon terugbrengt, is verhuurder gerechtigd de hiermee gepaard gaande schoonmaakkosten bij huurder in rekening te brengen en eventueel te verrekenen met de waarborgsom. De schoonmaakkosten bedragen minimaal € 10,00 inclusief BTW. 6. Aansprakelijkheid en schade a. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het niet of met vertraging ter beschikking stellen van de aanhanger aan huurder om wat voor reden dan ook. b. De aanhanger valt onder de WA verzekering welke wordt geacht te zijn afgesloten voor het voertuig waarmee de aanhanger wordt vervoerd, één en ander onverminderd de aansprakelijk van huurder conform deze voorwaarden. c. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schades aan de aanhanger welke ontstaan zijn tussen het tijdstip waarop huurder de aanhanger van verhuurder heeft ontvangen en het tijdstip dat de aanhanger door huurder aan verhuurder is geretourneerd. Het voorgaande is tevens van toepassing bij schade aan goederen van huurder zelf, derden, diefstal of vermissing van de aanhanger en boetes/sancties/heffingen/belastingen welke zijn opgelegd ingevolge enige bepaling van overheidswege. d. Indien de aanhanger wordt gestolen of vermist raakt tussen het tijdstip waarop huurder de aanhanger van de verhuurder heeft ontvangen en het tijdstip dat de aanhanger door huurder aan verhuurder is geretourneerd en het daarvoor bestemde anti-diefstalslot niet door huurder gebruikt is, is huurder aansprakelijk voor de schade die verhuurder daardoor lijdt. Deze schade wordt begroot op de dagwaarde van de aanhanger. e. Het is huurder niet toegestaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, de aanhanger buiten openingstijden van verhuurder te retourneren. Indien huurder desondanks de aanhanger buiten openingstijden aan verhuurder retourneert, strekt de aansprakelijkheid van huurder tot het moment dat verhuurder de feitelijke macht, binnen openingstijd van verhuurder, over de aanhanger verkrijgt. f. Indien de aanhanger betrokken raakt bij een voorval waarbij door de aanhanger schade aan bezittingen van derden wordt veroorzaakt of bij een voorval waardoor schade voor verhuurder ontstaat/kan ontstaan, is huurder gehouden verhuurder daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dit geval is huurder gehouden de eventuele instructies van verhuurder op te volgen en zonodig de politie te waarschuwen. Verder is huurder gehouden gevraagd of ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden welke op het voorval betrekking hebben te verstrekken aan verhuurder en eventueel aan de verzekeraar van verhuurder. g. Indien huurder in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, is huurder gehouden de schade welke daardoor wordt veroorzaakt aan verhuurder te vergoeden. Deze schade wordt begroot op minimaal de borgsom. h. Indien huurder, ondanks aanmaning door verhuurder, nalaat een eventueel aan verhuurder verschuldigd bedrag te voldoen, treedt het verzuim van huurder in zonder nadere ingebrekestelling. Verhuurder is vervolgens gerechtigd de vordering zonder nadere aankondiging ter incasso uit handen te geven. Huurder is alsdan gehouden de hiermee gepaard gaande gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te voldoen. De buitengerechtelijke kosten worden begroot op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 75,00 exclusief BTW. i. Indien huurder, ondanks aanmaning door verhuurder, nalaat een eventueel aan verhuurder verschuldigd bedrag te voldoen, is huurder wettelijke vertragingsrente ex artikel 6:119 of 6:119a BTW verschuldigd, te vermeerderen met 2 procentpunten per jaar. 7. Overmacht a. In geval van overmacht van verhuurder zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. b. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van verhuurder onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen. c. Zodra zich bij verhuurder een overmachttoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, mededeling doen aan huurder. d. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel. e. De opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan. f. Indien de overmachttoestand één maand heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmachttoestand langer dan één maand zal duren, is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Huurder is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan verhuurder verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan verhuurder te betalen. g. Verhuurder is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij huurder, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld. 8. Ontbinding overeenkomst a. Verhuurder is, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien huurder in strijd handelt met enige bepaling van de huurovereenkomst of deze algemene voorwaarden. b. Huurder is in dit geval gehouden de aanhanger terstond ter beschikking van verhuurder te stellen. Indien huurder dit nalaat is verhuurder gerechtigd zich in het bezit van de aanhanger te stellen. Huurder dient hieraan zijn volledige medewerking te verlenen. c. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder of derden als gevolg van ontbinding van de overeenkomst. 9. Slotbepalingen a. Op de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. b. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam en liggen bij verhuurder ter inzage. Zij zullen op eerste verzoek door verhuurder aan huurder kosteloos worden gezonden.

KlusjesBak

Facet 6
3162 VB Rhoon

06-207 270 51
info@klusjesbak.nl

Bel mij terug

Bel mij terug
zonder streepje
Bezig met versturen

Goede aanhanger en prettige afwikkeling. Aanrader, en ook nog eens bijzonder prettig geprijsd! Heel attente verhuurder!
Jean-Rene van Dijk
Jean-Rene van Dijk
22:19 24 Sep 22
Wat een perfecte service zal hier in de toekomst vaker huren en goedkoper dan bij de grote jongens van het verhuren van een beodelbakje.
Harry van Asperen
Harry van Asperen
17:45 16 Sep 22
Cock Snel
Cock Snel
08:22 30 Aug 22
Zeer goede service, snel een afspraak gemaakt en zoals afgesproken.Makkelijk om de schuiven kortom een aanrader.
E.R.M. Office
E.R.M. Office
16:03 29 Aug 22
Supergoede aanhangwagens, service voor een hele goede prijs!
Renske Scheffers
Renske Scheffers
18:25 21 Aug 22
Buitengewoon mooi aanhangertje, goed geprijsd en prima en vriendelijke service.Een absolute aanrader voor iedereen die een aanhanger wil huren
Frans Buitendijk
Frans Buitendijk
13:52 09 Apr 22
Zeker een aanrader goede service ev vriendelijk. Prima prijzen
Kees de Krieger
Kees de Krieger
18:39 09 Mar 22
Laura Scheenloop
Laura Scheenloop
08:01 21 Feb 22
Nette, goed onderhouden aanhangwagens, snelle reactie op vragen en flexibel met de tijd van ophalen en terugbrengen.
Danny van der Horst
Danny van der Horst
11:32 07 Feb 22
Ton Rapo
Ton Rapo
16:02 28 Dec 21
Liesbeth Siemons
Liesbeth Siemons
11:39 15 Nov 21
Ralph
Ralph
10:44 09 Nov 21
Zeer mooie aanhangers in zijn wagenpark,Goed onderhouden, schoon , en belangrijkste geen rammelbak!Ik had op zondag f gauw aanhanger nodig,Ff berichtje en kon de aanhanger ophalenZeer vriendelijk en behulpzaam !!Aanrader voor de regioMvg richard , Roosendaal
Richard Jongbloed
Richard Jongbloed
15:14 07 Nov 21
Taki Pan
Taki Pan
06:53 01 Nov 21
Zeer fijne ervaring. Mooie, goed onderhouden en schone aanhangwagen. Flexibele mogelijkheden. Namens mijn dochter, heel hartelijk bedankt! En tot ziens, we komen zeker terug.
Henk Riethoff
Henk Riethoff
11:07 25 Oct 21
Sander Coenders
Sander Coenders
07:22 25 Oct 21
Super service en goede aanhangertjes.En voor leuk geld
jacq peute
jacq peute
19:33 09 Jul 21
Na aanvraag voor een type aanhanger bleek deze helaas niet meer vrij te zijn.Er kwam meteen een mooi alternatief wat ook passend was voor onze klus.Zeer netjes en attent geholpen.Komen dan ook graag weer voor een volgende klus.
Erik Izelaar
Erik Izelaar
20:22 31 May 21
Robbin van Straaten
Robbin van Straaten
09:42 29 May 21
Prima kwaliteit aanhangers, uitstekende service en zeer betaalbaar.
Bastiaan W
Bastiaan W
08:51 27 Apr 21
Snel geregeld en goede service en kwaliteit aanhanger. En een schappelijke prijs.Tot een volgende keer.
berend mulder
berend mulder
16:04 24 Apr 21
Snel geregeld. Aanhanger stond klaar. Verhuurder (Michel) monteerde de hulpkoppeling. Aanhanger was schoon en heel. De prijs is laag. Vergelijk ook even met Boedelbak en zie dat je veel meer krijgt voor een lagere prijs. Ik kom terug.
Arie B
Arie B
11:17 24 Apr 21
Arie Bezemer
Arie Bezemer
09:22 22 Apr 21
Duidelijke en snelle communicatie. Goede prijzen. Kar was in zeer nette staat. Ga er zeker weer huren!
Matthijs de Ronde
Matthijs de Ronde
17:41 17 Apr 21
Huib Visker
Huib Visker
17:32 16 Apr 21
Goed materiaal, hulp wordt geboden indien nodig en dat voor een mooie prijs! Heel goed!
J. van E
J. van E
13:11 09 Apr 21
Makkelijk geregeld, klantvriendelijk en een goede service. Erg tevreden en we raden het zeker aan om hier je aanhanger te huren.
Els van Tol
Els van Tol
14:42 06 Apr 21
Zeer prettige ervaring. Vriendelijk en behulpzaam. Nette aanhangwagen met goede banden.
melissa kerskes
melissa kerskes
13:22 16 Jan 21
Echt goede aanhangers, die in topconditie verkeren. Afhandeling bij halen en brengen gaat snel en soepel. Borg moet wel contant betaald worden. Prijs is erg schappelijk.
Jaap Nieuwenhuijzen
Jaap Nieuwenhuijzen
19:33 13 Dec 20
Prima kar, ligt goed achter auto. Top adres!!
Annemieke Pol
Annemieke Pol
20:20 30 Nov 20
Lois Beunder
Lois Beunder
18:16 08 Nov 20
TOP service en prijs.Zeer ideaal adres voor het huren van een aanhanger
Edtjit Mout
Edtjit Mout
08:04 04 Nov 20
Aanhangwagen gehuurd bij Klusjesbak. Prima kwaliteit aanhangwagen (Solide), goed onderhouden en prima prijs/kwaliteit verhouding. Verder alles netjes geregeld volgens afspraak. Voor herhaling vatbaar.
Henri van der Poel
Henri van der Poel
21:28 25 Oct 20
Snel geregeld, behulpzaam, vriendelijk en komt afspraken na. Goede prijs-kwaliteit verhouding.
M. Hendrikx
M. Hendrikx
12:05 01 Oct 20
Goed bedrijf
Wolter Slot
Wolter Slot
13:56 10 Sep 20
Goede service en een vriendelijke, behulpzame eigenaar. Komt afspraken na en helpt je goed op weg. Een aanrader!
Marcel van der Voort
Marcel van der Voort
19:43 10 Aug 20
Heel vriendelijk en behulpzaam.
Paulo Oliveira Conceicao
Paulo Oliveira Conceicao
06:36 01 Aug 20
Jos van der Laan
Jos van der Laan
13:36 23 Jun 20
Zeer snelle en nette service, zelfs het extra oog benodigd voor het trekken van een aanhanger zonder oploop rem, werd voor mij gemonteerd. Zonder meerprijs. En toen ik mijn adapter van 7 naar 11 polige stekker niet zo snel kon vinden, werd me zelfs aangeboden om er even een te lenen. Goede service tegen een zeer vriendelijke prijs.
Marlon Thijssen
Marlon Thijssen
07:32 22 Jun 20
Absoluut een aanrader.Geweldige afhandeling en prima aanhanger gehuurd.Tot een volgende keer.
Michel Meijer
Michel Meijer
18:43 24 May 20
Ik had een aanhanger nodig voor het transporteren van grond/zand na het uitgraven van mijn tuin. Snel en goed geholpen en een prima prijs/kwaliteit verhouding! Wanneer ik in de toekomst weer een aanhanger nodig heb, dan weet ik waar ik moet zijn.
Arjan de Jong
Arjan de Jong
07:51 19 May 20
Prima en vriendelijke service en niet duur!
Xander van 't Hoff
Xander van 't Hoff
20:12 28 Apr 20
Goede en snelle service, komt afspraken na, nette aanhangwagens.
Peter Bakker
Peter Bakker
17:54 22 Apr 20
Meerdere keren een aanhanger gehuurd en elke keer tevreden. Daarnaast..Ruime keuzeBeste prijs vindbaarGoede klantvriendelijkheid
Terence Senior
Terence Senior
15:32 04 Apr 20
Goede service en goede prijzen. Telefonisch werd even meegedacht over welke aanhanger het meest handig was.
Jennifer Schuurman
Jennifer Schuurman
20:48 03 Apr 20
Imilan Game
Imilan Game
18:28 03 Apr 20
Dit is een uitstekend bedrijf voor het huren van een aanhanger. Zeer vriendelijk en behulpzaam. En voor een hele redelijke prijs een prima aanhanger, zeker een aanrader.
Hans van Schagen
Hans van Schagen
10:44 21 Jan 20
Superservice! Echt een aanrader!
Alex Niemantsverdriet
Alex Niemantsverdriet
19:47 11 Jan 20
Ik ben netjes gebeld toen de aanhanger klaar stond. Hij was erg netjes en reed goed. En ook nog eens niet duur. Echt een aanrader.
Anita Sajet
Anita Sajet
21:42 10 Jan 20
Aanhanger gereserveerd maar als ik om 8:30 bel hebben ze de aanhanger aan een ander verhuurd omdat meneer het risico niet wilde lopen dat ik niet kom opdagen. Meneer had mijn nummer, maar heeft niet de moeite genomen mij even te bellen of iets dergelijks. Echt schandalig. Let op als je hier wil reserveren. Je reservering is helaas niks waard...
Reinier Brouwer
Reinier Brouwer
06:44 09 Apr 21